ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 7 เดินทางไปศึกษาดูงานการสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้หญ้าแฝก การเลี้ยงกบ การขยายพันธุ์ปลา การขยายพันธุ์สัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ