พิธีเปิดการสัมมนาตามภารกิจฯ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาตามภารกิจ เรื่อง "9 ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" และฟังบรรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งพาตนเอง" โดย ผศ. พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องบรรยายสรุป ชั้น 1 ศปร.