ศึกษาดูงานโรงเรียนทหารการสัตว์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเกษตรรวมใจ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก