การประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินและคณะทำงานประเมินผลงานการประกวดฯ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 พล.ต.สุชาติ แดงประไพ ผช.ผอ.ศปร. เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินและคณะทำงานประเมินผลงานการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ศปร.