การฟังบรรยายธรรมเทศนา เรื่อง "การดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท"

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 ศปร. ได้จัดการฟังบรรยายธรรมเทศนา เรื่อง "การดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท" โดย พระมหาประยูร โชติวโร วัดฉัตรแก้วจงกลนี กรุงเทพมหานคร ณ ห้องธรรมบุณย์ ชั้น 4 ศปร.

<

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

-->