โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดงยอ

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๒

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒. ที่ตั้งโครงการ : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๘ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๓. ประวัติความเป็นมา

บ้านตัวอย่าง 004เสด็จฯครั้งที่1 027

 

 

 

 

สืบเนื่องจากการที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ได้มีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาที่ดิน ทำกินและงานทำเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการหาวิธีพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระราชดำริว่า ควรที่จะมีการสอนให้ประชาชนได้รู้จักใช้ที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีผลผลิตเพียงพอพอเลี้ยงครอบครัวได้โดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดำเนินการ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ทรงมีรับสั่งให้ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ติดต่อประสานงานกับ กรมปศุสัตว์ ขอใช้พื้นที่ว่างเปล่า จำนวน ๙๒ ไร่ ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากจังหวัดสกลนคร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒ ( สกลนคร - อุดรธานี ) ประมาณ ๑๕ กม. และห่างจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ประมาณ ๘ กม. และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชานุญาติให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่ ๑๓ พ..๒๕๔๔

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทรงเปิดโครงการฯ และทอดพระเนตร บ้านตัวอย่าง ๑ หลัง เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ทรงมีรับสั่งให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านและจัดแบ่งแปลงทำการเกษตร หลังละ ๒ ไร่ จำนวน ๒๐ หลัง พร้อมกับสร้างระบบสาธารณูปโภค

 

๔. วัตถุประสงค์โครงการ

๔.๑ จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสอนให้ประชาชนรู้จักใช้ที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดผลผลิตสูงสุด พอเลี้ยงครอบครัว

๔.๒ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ว่างงานให้มีงานทำ

๔.๓ เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ที่ทำการเกษตรโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง

๔.๔ เพื่อให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับ เลี้ยงชุมชนในหมู่บ้านและเมื่อเหลือจากการบริโภค จะนำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนเมือง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวและช่วยให้ประชาชนได้มีอาหารปลอดสารพิษสำหรับบริโภค

๔.๕ เพื่อให้ราษฎรรู้จักการปลูกป่าชุมชน ฟื้นฟูสภาพป่าให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น มีไม้โตเร็วสำหรับใช้สอยในการซ่อมแซมบ้านและทำเชื้อเพลิงในกรณีจำเป็น

๔.๖ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำชุมชน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเปิดโครงการฯ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๒๕๔๔

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการฯ

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๒๕๔๕

๕. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๕.๑ การบริหารจัดการ มีการจัดระดับเป็น ๓ ระดับ เพื่อการพิจารณาในการให้รางวัล การสนับสนุน และการกระตุ้นให้ความรู้เพิ่มขึ้น ได้แก่

- ระดับ ดีมาก มีจำนวน ๕ ครอบครัว

- ระดับ ดี มีจำนวน ๕ ครอบครัว

- ระดับ ต้องปรับปรุง มีจำนวน ๕ ครอบครัว

๕.๒ การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริม

สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ดำภูพาน และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำภูพาน จำนวน ๑ แห่ง

 

IMG_9773.JPGคำอธิบาย: D:\รูปภาพ ประจำปี 2556\รูปปั้มน้ำ โรงเรือนไก่ ให้พี่วิท\DSCN2626.JPG

 

 

-๕-

 

 

สร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน งาน

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้

 

DSC04394
DSC02729.JPGDSC07308.JPGDSCN0357.JPG

 

 

 

 

 


ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

DSC01211 DSC01485
 

 

 

 

 

 


การทำนาในพื้นที่เช่า เพื่อเพิ่มรายได้

DSCN0482.JPGDSC08553.JPG

 

 

 

 

การปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้กับโค กระบือ

DSCN0486.JPG

 


 


สนับสนุนการเลี้ยงกบในกระชัง

ส่งเสริมการเลี้ยงหม่อนไหม

 


 

 

 

๖. แผนผังโครงการ

 

คำบรรยายภาพแบบเส้น 3: โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ

 

..............................................................................