โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทางหลวง

 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒. ที่ตั้งโครงการ : บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓. ประวัติความเป็นมา

93

 

จากการที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ บ้านนาผาง อำเภอภูพาน, บ้านโคกแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๔ และ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ้านนาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ทรงพบว่ามีราษฎรที่ยากจน ขาดแคลนที่ดินทำกิน สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงจำนวนหลายสิบครอบครัว จึงทรงมีพระราชดำริ ณ ศาลาทรงงาน บ้านนาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม กับ พลเอก ณพล  บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์  และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้ช่วยหาพื้นที่สำหรับทำ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  โดยจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเตรียมรองรับ ผลผลิตจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจ้างงานให้ราษฎรว่างงานในพื้นที่ได้มีงานทำโดยไม่ต้องไปหางานทำในต่างถิ่น พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  สนองพระราชดำริจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒พรรษามหาราชินีทูลเกล้าถวาย โดยใช้พื้นที่ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านทางหลวง  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๐ ไร่ ๙๑ ตารางวา และโครงการฟาร์มตัวอย่าง จำนวน ๒๐๐ ไร่

 

๔. วัตถุประสงค์โครงการ

๔.๑ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

๔.๒ เพื่อจ้างงานราษฎรที่ว่างงานให้มีงานทำไม่ต้องไปหางานในต่างถิ่น

๔.๓ เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการเกษตร สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕. ส่วนราชการรับสนองโครงการ

๕.๑ สำนักงานพระราชวัง

๕.๒ ส่วนราชการจังหวัดนครพนม,สกลนคร

 

๖. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๖.๑ ราษฎรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน ๓๐ ครัวเรือน

- กิจกรรมในครัวเรือน ได้แก่ เลี้ยงไก่ , เลี้ยงเป็ด, เลี้ยงปลานิล ปลูกไม้ผลยืนต้น, ทำนาปลูก ผักสวนครัว, เลี้ยงโค, กระบือ ฯลฯ

DSCF0632

 

 

 

DSCN0504,IMG_9215 DSCN0674
 

 

 

 

 

 

 

 


DSCN0510

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9216 DSCF0662
 


 

 

 

 

 

๖.๒ ส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ จักสาน ปักผ้า

IMG_3712 IMG_2220
 

 

 

 

 

 

 

 


DSCF2858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. แผนผังโครงการ

 

คำบรรยายภาพแบบเส้น 3: โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านทางหลวง

 

.........................................................................................