โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปิยา

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๔

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๒. ที่ตั้งโครงการ : บ้านปิยา หมู่ ๓ ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

๓. ประวัติความเป็นมา

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๓ ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘๑๗ ไร่ซึ่งเดิมของที่ดินแปลงนี้คือ โคกใหญ่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ทั้ง ๒ ตำบล ใช้เลี้ยงสัตว์ในตอนน้ำท่วมพื้นที่นาที่ดินแปลงนี้มีทั้งที่สูงและที่ต่ำน้ำขัง เป็นดินทราย มีต้นไม้ขนาดเล็ก เป็นจำนวนมาก เช่น ต้นเสม็ด ต้นสนทราย และต้นไม้ใหญ่ คือ ต้นตำเสา ส่วนที่ลุ่มไว้ให้สัตว์ได้กินน้ำ ชาวบ้านเรียกว่า มาบรังต้อ กับ มาบฆาฆี " ต่อมาชาวบ้านร่วมกับพระวัดปิยาราม ไปสร้างศาลามีชื่อเรียกว่า ศาลาพ่อหลวง ไว้ใช้เวลามีงานประเพณีชักพระ ของชาวไทยพุทธ

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามและชดใช้สงครามคือก่อสร้างถนน ปัตตานี นราธิวาส ( เดิมถนน ๔๒ ) ปัจจุบันถนนเอเชีย ๑๘ ( A18 ) ผู้รับเหมาถนนสายนี้คือประเทศเกาหลี ได้นำดินตรงนี้ไปใช้ทำถนนสายนี้ ชาวบ้านเลยเรียกชื่อที่ดินแปลงนี้เสียใหม่ว่า โคกเกาหลี จนถึงปัจจุบันราษฎรไทยพุทธและมุสลิม ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกลอบประทุษร้าย โดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่เกิดขึ้น เมื่อ ๔ ๕ ปีที่ผ่านมา ประชาชนเกิดหวาดระแวงหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กล้าออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอ ยะหริ่ง พร้อมด้วย นายอาแว มามะ ประธานโต๊ะอิหม่าน ตำบลปิยามุมัง ผู้นำชุมชน และราษฎรไทยพุทธและมุสลิม ๒ ตำบล ในพื้นที่ ๒,๐๐๐ คน ขอกราบบังคมทูล ขอพระราชทานฟาร์มตัวอย่างฯ ในพระราชดำริของพระองค์ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งร่วมกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันของพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม กอปร. กับพื้นที่นี้ แม้จะมีมุสลิมและผู้นับถือศาสนาพุทธ มารวมกันอยู่ ชาวบ้านมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมี พระราชเสาวนีย์ให้ พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ จัดทำแผนโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้นให้สามารถช่วยตนเองได้อย่างยั่งยืนและดำรงชีวิตอยู่ได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุหรา-องครักษ์ พร้อมด้วยพล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เดินทางไปตรวจศูนย์ครูใต้ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๒ และ พล.อ. ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ มีดำริให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบพื้นที่แห่งนี้โดยมอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการ

๔. หน่วยงานร่วมสนองโครงการ

๔.๑ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘

๔.๒ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

๔.๓ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๘

๔.๔ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๒ อำเภอยะหริ่ง

๔.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง

๔.๖ หน่วยเฉพาะกิจ ๒๒

๔.๗ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

๔.๘ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๔.๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตปัตตานี

๔.๑๐ วิทยาลัยประมงปัตตานี

 

๕. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๕.๑ โครงการประมง เพาะขยายพันธุ์ปลา

 

 

 

๕.๒ โครงการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ดไข่การเลี้ยงแพะเนื้อ การทำน้ำส้มควันไม้และถ่าน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 

 

 

๕.๓ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร

 

 

 

๖. แผนผังโครงการ

 

คำบรรยายภาพแบบเส้น 3: โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ บ้านปิยา

 

........................................................................