โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอก หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

๒. ที่ตั้งโครงการ : ๑๙๙ หมู่ ๑๓ ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๓. ประวัติความเป็นมา

http://www.dld.go.th/transfer/th1/images/stories/news/2555_07_03a/2555_07_03a13.jpg

 

บริเวณเขาชะโงกควรจะจัดอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขึ้น ส่วนในบริเวณที่ว่างเปล่าของทหารที่ใกล้เคียงกันนั้น ควรจัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อทหารและประชาชนในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรเบ็ดเสร็จ เพื่อนำความรู้ไปไปพัฒนาถิ่นของตนอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติสืบไป พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๕๒

จากปัญหาวิกฤติอุทกภัยในหลายพื้นที่จังหวัดของประเทศไทย ปลายปี ๒๕๕๔ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชน ในด้านที่อยู่อาศัยและอาหาร ในส่วนกองทัพบกได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ด้วยการใช้กำลังพล ยุทโธปกรณ์ อาคารและสถานที่ สำหรับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการใช้อาคารของหน่วยกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นที่พักให้การช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๙๐๐ คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและดูแลเรื่องอาหาร

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พล.อ. หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และทรงมีพระกระแสรับสั่งฯ กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ความว่า ควรใช้พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) สัตว์เคี้ยวเอื้อง(กระบือ) และ การปลูกหญ้า สำหรับผลิตหญ้าแห้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดหรือเมื่อเกิดอุทกภัย จากนั้นได้ทรงมีพระกระแสรับสั่ง อีก ๒ ครั้ง เกี่ยวกับการใช้พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก คือ

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ความว่า พื้นที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มีพื้นที่เพียงพอที่จะผลิตอาหาร ด้วยการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้โดยไม่ต้องพึ่งตลาด และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ความว่า พื้นที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก สามารถเป็นคลังอาหารสนับสนุนนักเรียนนายร้อย และประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ

๔. วัตถุประสงค์โครงการ

๔.๑  เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน โดยสามารถจัดสรรน้ำให้พื้นที่ชลประทาน ได้ ๑๘๕,๐๐๐ ไร่ ด้วยโครงการท่าด่านเดิม ๖,๐๐๐ ไร่ โครงการท่าด่านส่วนขยาย ๑๔,๐๐๐ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ๑๖๕,๐๐๐ ไร่

๔.๒  เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม  

  ๔.๓  เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครนายก

๔.๔  เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในเขตจังหวัดนครนายก

๕. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ได้ดำเนินงานแผนงานโครงการฯ โดยแบ่งเป็น ฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ (การจัดการขยะเหลือศูนย์ ZERO WASTE), ฐานการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, ฐานการผลิตถ่านหอม ตลอดจนการสาธิตการปลูกพืชโตเร็ว, การประมงน้ำจืด, การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์, การเลี้ยงโคนม เป็นต้น ทั้งยังจัดการท่องเที่ยวภายในโครงการฯ และจัดการฝึกอบรม ประกอบด้วยการฝึกอบรมอาชีพเสริม หรือความรู้ด้านการเกษตรแก่ เกษตรกรผู้สนใจ และการฝึกอบรมเยาวชน

 

คำบรรยายภาพแบบเส้น 3: โครงการเกษตรรวมใจ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

.....................................................................