โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ ๑ กองพลพัฒนาที่ ๑

๒. ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ ๒๕๔ หมู่ ๗ บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๓. ประวัติความเป็นมา

 

http://www.kanchanapisek.or.th/kp14/project_dev/project_area/Ratburi/Image/1Project/intro07.JPG

 

http://www.kanchanapisek.or.th/kp14/project_dev/project_area/Ratburi/Image/1Project/intro08.JPG http://www.kanchanapisek.or.th/kp14/project_dev/project_area/Ratburi/Image/1Project/intro15.JPG

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้฾ทรงเล็งเห็นว่าสภาพป่าไม้฾ในหลายพื้นที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ น่าที่จะได้มีการอนุรักษ์ไว้฾ให้฾เยาวชนและราษฎรในท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไปได้฾ใช้฾เป็นสถานที่ในการศึกษาสภาพทางธรรมชาติวิทยาและสถานที่พักผ่อนหย่฽อนใจ จึงได้฾ทรงกรุณา โปรดเกล้฾าฯ ให้฾สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ มุ่งเน้นการสร้฾างจิตสำนึก รักและหวงแหนป่าไม้฾สัตว์ป่าให้฾กับเยาวชนและราษฎร รวมทั้งชักนำให้฾ราษฎรได้฾เข้฾ามามีส่วนร่฽วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้฾องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ และรักษาสมดุลทางธรรมชาติไว้฾ให้฾กับผืนแผ่฽นดิน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ป่าไม้฾ของชาติไว้฾ให้฾เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติวิทยา และเป็นมรดกอัน ล้ำค่าแก่฽บรรดาลูกหลานไทยในอนาคต ได้จัดให้฾มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่฽ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกองทัพภาคที่ ๑/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ในนามของกองทัพบก/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ร่฽วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และส่วนราชการของจังหวัดราชบุรี เป็นผู้฾ดำเนินงานโครงการนี้ใช้฾ชื่อว่า โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา

 

๔. วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้฾ของชาติไว้฾ให้฾เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติวิทยา

 

๕. หน่วยงานร่วมรับผิดชอบโครงการ

๕.๑ กอง฽ทัพภาคที่ ๑ เป็น คณะกรรมการบริหารโครงการ

๕.๒ จังหวัดราชบุรี เป็น คณะกรรมการบริหารโครงการ

๕.๓ ผู้฾แทน สปร.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการและเป็นคณะทำงานด้฾านการประสานและอำนวยการ

 

๖. ผลการดำเนินการ (ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๖.๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพ มีโครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองในพื้นที่โครงการฯ ๔ หมู่บ้าน ได้แก่บ้าน ห้วยผาก, บ้านบ่อหวี, บ้านผาปก, บ้านตะโกล่าง และพื้นที่ใกล้เคียงและโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ

 

 

๖.๒ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจตราพื้นที่เพื่อพิทักษ์รักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการฯ

๖.๓ ด้านความมั่นคง ดูแลความสงบเรียบร้อยและการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

คำบรรยายภาพแบบเส้น 3: โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีการบุกรุกซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร สาเหตุเนื่องมาจากจังหวัดราชบุรีจะขอเปิดจุดผ่อนปรนการค้฾าชายแดนด้฾านตะวันตกบริเวณช่฽องตะโก ซึ่งเป็นช่องทางด้฾านบนของโครงการฯ และช่฽องห้วยคอกหมูด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการฯ

กลุ่฽มผู้นำท้องถิ่นยื่นเรื่องให้฾ศาลปกครอง พิจารณาแนบท้฾าย พ... หวงห้ามที่ดินเพื่อใช้฾ประโยชน์ในราชการทหาร พ..๒๔๘๑ เขตพื้นที่ อำเภอจอมบึง และ อำเภอสวนผึ้ง หากศาลปกครองมีความเห็นว่฽า แผนที่แนบท้฾าย ไม่฽เป็นที่ราชพัสดุ จะทำให้฾กลุ่฽มผู้฾นำได้สิทธิในการครอบครองและใช้฾ประโยชน์ (หากปฏิบัติตามมติ ครม. ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่องการเช่าที่ราชพัสดุก็ถือว่฽ายอมรับว่฽าเป็นที่ราชพัสดุ)

.............................................................................