โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพเรือ

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ

๒. ที่ตั้งโครงการ : เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

๓. ประวัติความเป็นมา

 

กองทัพเรือได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ มิ.ย.๒๕๔๑ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ มีเป้าหมายสรุปคือ เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทยบนฐานคุณธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวมปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทำการศึกษาสำรวจเก็บรวบรวมและเรียนรู้ทรัพยากรทั้งกายภาพและชีวภาพ จากยอดเขาถึงใต้ทะเล ไปเก็บรักษา เพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์ ทดลองปลูกในพื้นที่ต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั่วประเทศ ศึกษาและประเมินสภาพธรรมชาติศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพในแต่ละสายต้น วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช จัดให้มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สามารถใช้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

๔. รายละเอียดการดำเนินโครงการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กำลังดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔) อันมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

๕. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

http://www.siamrath.co.th/web/sites/default/files/u79/d0805aa-3.jpg http://www.siamrath.co.th/web/sites/default/files/u79/d0805aa-1_0.jpg

สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในระดับหนึ่ง โดยได้สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชตามเกาะในเขตอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ในรูปของ เมล็ด กิ่ง ต้น ราก ได้ประมาณ ๗๐๐ ชนิด แล้วนำส่วนหนึ่งไปปลูกรักษาไว้ในพื้นที่โครงการ (เกาะแสมสาร และเกาะแรด) เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในเชิงพันธุกรรมพืชต่อไป นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนรหัสประจำต้น ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา เพื่อการปกปักพันธุกรรมพืชบนเกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียงได้ประมาณร้อยละ ๙๐ ของพันธุกรรมพืชที่รวบรวมได้ ส่วนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกนั้น กองทัพเรือได้จัดแสดงผลงานสำรวจต่อประชาชนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่บริเวณเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับได้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เพื่อใช้จัดแสดงผลงานที่เกิดจากการศึกษาข้อมูลชีวภาพและกายภาพของเกาะและทะเลไทย ขณะเดียวกันก็กำลังพัฒนาเกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียงให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ

 

คำบรรยายภาพแบบเส้น 3: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.

...............................................................................................