โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทัพอากาศ

๒. ที่ตั้งโครงการ : พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๓. รายละเอียดการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙) มี ๓ กรอบการดำเนินงานและ ๘ กิจกรรม ดังนี้

๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ๑. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

๒. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

๓. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

 

๒. กรอบการใช้ประโยชน์ ๔. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

๕. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

๖. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

 

๓. กรอบการสร้างจิตสำนึก ๗. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

๘. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

๔. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

หน่วยงาน กองทัพอากาศ

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มความมั่นคงทางทรัพยากร

๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

แนวทางการดำเนินกิจกรรม

๑. ดำเนินการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช ทั้งในรูปแบบของเมล็ดและเนื้อเยื่อในห้องฉนวน(ห้องเย็น) ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้โถงพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

๒. ดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชทั้งในรูปแบบของเมล็ดและเนื้อเยื่อในห้องฉนวน (ห้องเย็น) โดยการติดตั้งห้องฉนวน (ห้องเย็น) เพิ่มเติมอีก ๑ ห้อง พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ทำไฟสำรอง สำหรับห้องฉนวนทั้งหมด ในกรณีไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคดับ บริเวณที่จะก่อสร้างห้องฉนวนเพิ่มเติมและบริเวณที่จะติดตั้งเครื่องยนต์ทำไฟสำรอง คือ ใต้โถงพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

โครงการลำดับที่ ๑ เก็บรักษาพันธุกรรมพืชทั้งในรูปแบบของเมล็ดและเนื้อเยื่อในห้องฉนวน (ห้องเย็น) ซึ่งก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว

โครงการลำดับที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชทั้งในรูปแบบของเมล็ดและเนื้อเยื่อ โดยการเพิ่มปริมาณห้องฉนวน (ห้องเย็น) และติดตั้งเครื่องยนต์ทำไฟสำรอง

๒. กรอบการสร้างจิตสำนึก

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

แนวทางการดำเนินกิจกรรม

๑. ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลของ กองทัพอากาศ ตลอดจนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้เห็นความสำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน และรู้จักการนำพันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการจัดทำพื้นที่และจัดการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณใต้โถงพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

๒. ดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมวนอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการลำดับที่ ๑ สร้างจิตสำนึกให้กำลังพลของ กองทัพอากาศ ตลอดจนเยาวชนและบุคคลทั่วไป ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการลำดับที่ ๒ ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

๕. แผนผังโครงการ

คำบรรยายภาพแบบเส้น 3: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

...................................................................