โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๒. ที่ตั้งโครงการ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

๓. ประวัติความเป็นมา

เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและ

เทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ และช่วยให้ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่

ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

๔. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

๕.๒ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม โดย

๕.๒.๑ สนับสนุนสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเพื่อเกื้อหนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.๒.๒ รณรงค์การพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียน

๕.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โดย

๕.๓.๑ จัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนให้ทันเวลา

๕.๓.๒ สนับสนุนการจัดทำสื่อการสอนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

๕.๔ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน และให้ผู้ทรงวุฒิประจำท้องถิ่นได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๕.๕ จัดให้มีการเรียนการสอนในกิจกรรมร่วมหลักสูตร โดยเน้นไปที่กิจกรรมการเกษตร การอาชีพ การสหกรณ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

๕.๖ จัดการเรียนการสอนทางไกล

๕.๗ จัดห้องสมุดให้เป็นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและชุมชน

..........................................................................