โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๒. ที่ตั้งโครงการ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

๓. ประวัติความเป็นมา

 

http://www2.bpp.go.th/bpp_242/images/stories/ProjectSchoolBpp242/studentbpp242school.jpg

 

จากการที่ทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน

และตามชายแดนมักไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์จะพระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเหล่านั้นได้มีโอกาสศึกษาต่อตามระดับสติปัญญาและความเหมาะสม และโปรดเกล้าฯ

ให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑

 

๔. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการศึกษาต่อความสามารถและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

 

๕. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๕.๑ คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

๕.๒ จัดอบรมประจำปีเพื่อชี้แจง แนะนำแนวทางปฏิบัติตัวของนักเรียน ปลูกฝังอุดมการณ์ ความสำนึกในความเป็นไทย ให้มีความรักในถิ่นทุรกันดาร และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๕.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดย

๕.๓.๑ ติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียน

๕.๓.๒ จัดสอนเสริม หรือฝึกอบรมเพิ่มเติม

๕.๓.๓ จัดอบรมและแนะแนวการศึกษาต่อ

๕.๔ กำหนดแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร สำหรับเป็นแนวทางในการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ต่อไป

๕.๕ ส่งเสริมให้นักเรียนมีงานทำตามคุณวุฒิของนักเรียน

๕.๖ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ด้านการเรียน การเงิน ตลอดจนการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพนักเรียน

DSC04869.JPG

 

 

 

 

 

 

http://www2.bpp.go.th/bppmain_school/images/stories/ho.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 


........................................................................