โครงการฝึกอาชีพ

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๒. ที่ตั้งโครงการ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

๓. ประวัติความเป็นมา

เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๓๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่กำลังศึกษาและไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพ

ที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้น ๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อนภาคละ ๑ โรง โดยมีกรมอาชีวศึกษารับไปสนองพระราชดำริฯ

 

http://www.r-radionetwork.net/htx/g0001/u0001/jane/piraya_07.JPG

 

 

๔. วัตถุประสงค์โครงการ

๔.๑ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

๔.๒ เพื่อให้เยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

 

๕. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๕.๑ ฝึกทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

๕.๒ ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น

๕.๓ ส่งเสริมความร่วมมือจากภาคเอกชน

๕.๔ ดำเนินการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 

....................................................................