โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

๒. ที่ตั้งโครงการ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

๓. ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๐๗ บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
มีพระราชดำริให้ดำเนินการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เด็กนักเรียน และให้โรงเรียนปลูกสะเดา ซึ่งนอกจากจะนำมาประกอบเป็นอาหาร อาศัยเป็นร่มเงาแล้ว เมล็ดสะเดายังใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงในฝักได้ด้วย
ซึ่งไม่มีสารพิษตกค้างและทำลายสภาพแวดล้อมเหมือนเคมีทั่วๆ ไป จากพระราชดำริข้างต้น จึงได้ขยายกิจกรรมออกไปยังโรงเรียนอื่นๆ ด้วย

๔. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

๕. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๕.๑ จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน

๕.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตัวอย่าง เช่น ใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบำรุงดินและลดการใช้สารเคมี, ปลูกไม้ใช้สอย, สาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝก, พัฒนาป่าชุมชนในพื้นที่, บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

...........................................................................