โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านซำปะโต ตามแนวพระราชดำริ

 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑

๒. ที่ตั้งโครงการ : บ้านซำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๓. ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องมาจากเดโชชัย ๕ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ร.ร.ตชด. บ้านซำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ เมื่อ ๑๘ ก.ย.๒๕๔๕ ทรงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือพัฒนาระบบเกษตรกรรม บ้านซำปะโต ฯ ในการนี้ สสท. ได้ประสานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ใน ร.ร.ตชด. เป็นพื้นที่สาธิตนำร่องกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ

๑. การพัฒนาปรังปรุงอาชีพหลักการทำนาข้าวให้มีผลผลิตเพิ่มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม ๘ กลุ่ม ( กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า, กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ, กลุ่มธนาคารข้าว, กลุ่มไพหญ้าคา, กลุ่มสตรีเลี้ยงสุกร,
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่, กลุ่มเกษตรปลูกผักในแปลงนาและกลุ่มเลี้ยงปลา )

๒. ประชุมระดมความคิดกำหนดแนวทางปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู ร.ร.ตชด. กับคณะกรรมการหมู่บ้านที่ผ่านมา ได้ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาวัดและจัดสร้างศาลาการเปรียญแทน หลังเก่าที่ทรุดโทรม

๔. ผลการดำเนินการ (ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗)

๔.๑ กลุ่มสาธิตการตลาด

๔.๒ กลุ่มธนาคารโค - กระบือ ปัจจุบันมีปศุสัตว์ จำนวน ๔ ตัว

๔.๓ กลุ่มธนาคารข้าว มีการให้กู้ยืม และส่งคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔.๔ กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่สามสายเลือด

คำบรรยายภาพแบบเส้น 3: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บ้านซำปะโต ตามแนวพระราชดำริ
........................................................................