ประกาศจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย
ลำดับ
เรื่อง
ราคากลาง (บาท)
ปีงบประมาณ
๑.
ประกาศศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงชุดประชุม พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
๒๕๕๘
๒.

ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ

-
๒๕๕๘
๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
-
๒๕๕๘
๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดพื้นที่ ศปร.
-
๒๕๖๐
๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มอด และหนู บริเวณพื้นที่ ศปร.
-
๒๕๖๐
๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ศปร.
-
๒๕๖๐
๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
-
๒๕๖๐
๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง โครงการจ้างพิมพ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม
-
๒๕๖๐
๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงแบบจำลองโครงการพระราชดำริ (เคลื่อนที่)
-
๒๕๖๐
๑๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง โครงการงานปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
(ยกเลิก)
-
๒๕๖๐
๑๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานซ่อมแซมอาคารภายในพื้นที่ ศปร. (ยกเลิก)
-
๒๕๖๐
๑๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ภายในพื้นที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ยกเลิก)
-
๒๕๖๐
๑๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ภายในพื้นที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      - เอกสารราคากลาง
      - เอกสารรายละเอียดงาน แบบ ปร.6
      - เอกสารรายละเอียดงาน แบบ ปร.4 และ ปร.5
-
๒๕๖๐
๑๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร(โฆษณาและเผยแพร่)
-
๒๕๖๐
๑๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ ศปร. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
๒๕๖๐
๑๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ศปร.
-
๒๕๖๐
๑๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ วัสุดคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐.
-
๒๕๖๐
๑๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อดำเนินการปรับปรุงบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐.
-
๒๕๖๐
๑๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุมชั้น๒ อาคาร ศปร..
-
๒๕๖๐
๒๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร ศปร..
-
๒๕๖๐
๒๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร(คอมพิวเตอร์)..
-
๒๕๖๐
๒๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาส่วนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ..
-
๒๕๖๐
๒๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อดำเนินการปรับปรุงบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
๒๕๖๐
๒๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจ้างเหมาจัดบอร์ดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
๒๕๖๐
๒๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ
-
๒๕๖๐
๒๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จว.ป.ข. และเมียนมา
-
๒๕๖๐
๒๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กพช.
-
๒๕๖๐
๒๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือการประกวดผลงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐
-
๒๕๖๐
๒๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จว.อ.บ และ สปป.ลาว
-
๒๕๖๐
๓๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
-
๒๕๖๐
๓๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จัดซื้อเครื่องเขียนประจำสำนักงาน
-
๒๕๖๐
๓๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
-
๒๕๖๐
๓๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มอด และหนู บริเวณพื้นที่ ศปร. ประจำปี ๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๓๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๓๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จัดซื้อธงชาติไทย
-
๒๕๖๐
๓๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
-
๒๕๖๑
๓๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
-
๒๕๖๑
๓๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดจ้างซักเครื่องนอนเวร ศปร.
-
๒๕๖๑
๓๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องไทยธรรมสำหรับอบรมศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑.
-
๒๕๖๑
๔๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
-
๒๕๖๑
๔๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
งบอำนวยการ (บริหาร)
-
๒๕๖๑
๔๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
งบดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
-
๒๕๖๑
๔๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสัมมนาบุคลากรในหน่วย
-
๒๕๖๑
๔๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร
-
๒๕๖๑
๔๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-
๒๕๖๑
๔๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก อาคาร ศปร.
-
๒๕๖๑
๔๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-
๒๕๖๑
๔๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อไฟสำรองฉุกเฉิน
-
๒๕๖๑
๔๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุซ่อมภายในห้องสุขา
-
๒๕๖๑
๕๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๕๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง ศปร.
-
๒๕๖๑
๕๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาส่วนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
-
๒๕๖๑
๕๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดฝึกอบรมวิทยากรความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๕๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อดำเนินการปรับปรุงบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ยกเลิก)
-
๒๕๖๑
๕๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อดำเนินการปรับปรุงบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๕๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก อาคาร ศปร.
-
๒๕๖๑
๕๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๕๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๕๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสัมนาตามภารกิจ
-
๒๕๖๑
๖๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดจ้างทำถ้วยรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๖๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๖๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา อาคาร ศปร.
-
๒๕๖๑
๖๓.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณ
-
๒๕๖๑
๖๔.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ศปร. เพื่อการประชาสัมพันธ์
-
๒๕๖๑
๖๕.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดจ้างการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
(ราคากลาง)
-
๒๕๖๑
๖๖.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดจ้างทำหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ขอบเขตของงาน และราคากลาง)
-
๒๕๖๑
๖๗.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างการจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
-
๒๕๖๑
๖๘.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจัดจ้างทำหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกวดราคา)
-
๒๕๖๑
๖๙.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง งานจ้างเหมาจัดทำวัสดุงานนิทรรศการเคลื่อนที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑
(ราคากลาง)
-
๒๕๖๑
๗๐.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
๒๕๖๑