ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

VDO ประชาสัมพันธ์

งาน/กิจกรรมที่สำคัญ

มุมประชาสัมพันธ์

  • วันที่ ๓ ก.ย.๖๔ ศปร. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ แก่ผู้ชนะการประกวดฯ จาก นทพ., ทบ., ทร., ทอ. และ บช.ตชด. เข้าร่วมรับรางวัลฯ โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานฯ ณ ห้องนเรศวร ชั้น ๑ อาคาร บก.ทท. รูปภาพ

-----

ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร.