ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ ประเทศเมียนมา

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 1100-1400 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. และคณะ ร่วมกับ จนท. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ก.ต., กรมพัฒนาชุมชน และกรมองค์การระหว่างประเทศ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวชายแดนไทยเมียนมา ของนาย เชษฐา แก้วทันคำ บ.เจดีย์โต๊ะ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จว.ต.ก. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ เมืองผะอันและเมืองเมียวดี รัฐคะหยิ่น ประเทศเมียนมาต่อไป