คณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.ต. ราเมศร์ สันติบุตร ผช.ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับคณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 จำนวน 95 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสาธิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่