บรรยายพิเศษ

วันที่ 13 – 16 ม.ค. 63 ศปร. สนับสนุนวิทยากร พ.อ.วิชัย สาคำภีร์ นปก. ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. ให้กับวิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา ในการฝึกอบรมโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 99 คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม มีระเบียบวินัย รู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถนำไปปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป