เยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 พล.ต.สุชาติ แดงประไพ ผช.ผอ.ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานการสาธิตการเลี้ยงกบ การขยายพันธุ์ปลา การขยายพันธุ์สัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ