เยี่ยมชม วัดพระแก้วและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61 ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 เยี่ยมชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ณ พระบรมมหาราชวัง และ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์