เยี่ยมชม ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จว.พระนครศรีอยุธยา