บรรยายพิเศษ

วันที่ 26 พ.ย. 61 เวลา 0900-1500 สปก.ศปร. ได้จัดคณะวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาชาติ" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 250 คน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กทม.