บรรยายพิเศษ

วันที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 0900-1130 สปก.ศปร. ได้จัดคณะวิทยากร ไปบรรยายให้ความรู้เรื่อง "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาชาติ" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมสมสมร รร.อุดมวิทยา อ.ธัญบุรี จว.ป.ท.