"บรรยายพิเศษ"

เมื่อวันที่ 6-9 เม.ย.64 พ.อ.วิชัย สาคำภีร์ นปก.ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. และคณะครูฝึกจาก ศปร. จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะและคุณค่าของชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่สังคมอย่างยั่งยืน ให้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน