"บรรยายพิเศษ"

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.63 พ.อ. วิชัย สาคำภีร์ นปก.ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62 จำนวน 82 คน ณ ห้องเรียน วสท.สปท.