"จิตอาสา"

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 ศปร. โดย พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่ง จิตอาสา 904 รุ่นที่ 1 รหัส B023 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Fix it จิตอาสาภัยพิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ร่วมกับ สถาบันอาชีวะศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคดุสิต