"ชมพิพิธภัณฑ์ นทพ."

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 พล.ต. เดชไชย บุญโสม ผอ.สปก.ศปร. และ หน.นขต.ศปร. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ นทพ. ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ บก.ทท. และการจัดแสดงของที่ระลึกรูปภาพภายในห้องรับรอง บก.ทท. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาส่วนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และส่วนสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยต่อไป