"คณะ นชท."

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 ศปร. ให้การต้อนรับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ จำนวน 300 นาย เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศปร. และดูการสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร. เป็นการ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป