"จิตอาสา"

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 เวลา 1300 ศปร.โดยพ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่ง จิต อาสา 904 รุ่นที่ 1 รหัส B-023เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.