"จิตอาสา"

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ศปร. กำลังพล ศปร. คือ พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่ง จิตอาสา 904 รหัส B023 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Fix it จิตอาสาภัยพิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกที่ 2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคดุสิต โดยสอนการทำเจลล้างมือ และฉากกั้นละอองฝอย