"คณะพลทหาร กองพันทหารสารวัตร สน.บก.บก.ทท."

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.64 ศปร. ให้การต้อนรับและนำคณะพลทหาร กองพันทหารสารวัตร สน.บก.บก.ทท. เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาความรู้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสต่อไป