"ถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติ"

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 กรป.สปก.ศปร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมอำนวยการ การถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุดสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา ตอน หน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี