"คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นต้น ของ บก.ทท. รุ่นที่ 2"

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 ศปร. ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นต้น ของ บก.ทท. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 และข้าราชการ กง.ทหาร จำนวน 50 นาย เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาความรู้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสต่อไป