"คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา"

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 ศปร. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา จำนวน 50 คน โดยมี นาย สมใบ มูลจันที ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหัวหน้าคณะฯ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและชมการสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.