"บรรยายพิเศษ"

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 ร.ต.อิษฏ์ อินทรภูมิ ประจำ ผคก.กผค.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กปก.สปก.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วิชาศาสตร์ของพระราชา" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นต้น สายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 นาย ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 7 ห้อง 703 อาคาร 4 บก.ทท.