"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563"

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 ข้าราชการ ศปร. ได้ร่วมจัดกิจกรรม ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตกแต่งและกำจัดวัชพืช ในพื้นที่รอบอาคาร ศปร. และพื้นที่สาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง, ป่ารักษ์น้ำ เพื่อรณรงค์ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความเจริญงอกงามอันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย