"การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕"

วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๔ พ.อ. วิญญ์ วิจิตรวาทการ รอง ผอ.สปก.ศปร. และ หน.นขต.ศปร. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ RTARF Meeting โดยมี พ.อ. ภูวดล อุดมศิลป์ ผอ.กพร.สบท.สปช.ทหาร เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศปร.