หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
ถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้อง และมีความตั้งใจในการปฏิบัติจริง
เกษตรกรทั่วไป เกษตรกร (เศรษฐกิจพอเพียง)

1. ใช้ปุ๋ยเคมี

2.ปลูกพืชเพื่อนำไปขาย ไม่ได้นำมาใช้ในการบริโภคภายในครอบครัว


3. ไม่แบ่งปันเพื่อนบ้าน และช่วยเหลือสังคม เพราะเกรงจะเป็นคู่แข่งทางการค้า

4. ไม่ทำบัญชีครัวเรือน

5. ไม่มีแนวทางในการลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ

6. ครอบครัวไม่มีการวางแผนในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน


7. ไม่มีการออมที่ชัดเจน

8. ไม่มีการนำทรัพยากรที่เหลือใช้มาสร้างความคุ้มค่าที่ชัดเจน

1. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ

2. ปลูกพืชเพื่อไว้ใช้บริโภคภายในครอบครัว หากมีเหลือก็นำไปขายสร้างรายได้

3. แบ่งปันผลผลิตให้แก่เพื่อนบ้าน มีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม/สหกรณ์
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4. ทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน

5. ลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ

6. ครอบครัวมีความอบอุ่น สมาชิกมีการร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิต

7. มีวินัยในการออม

8. นำทรัพยากรที่เหลือใช้มาสร้างความคุ้มค่า