สารคดีชุด สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยบาทพระราชา

ตอนที่ 1 เพราะทรัพยากรธรรมชาติ..คือชีวิตราษฎร

ตอนที่ 2 อิ่มท้อง อิ่มใจ

ตอนที่ 3 นวัตกรรมไทย ลมหายใจสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 4 สวัสดิการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขภาพ

ตอนที่ 5 เส้นทางและการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

ตอนที่ 6 พออยู่ พอกิน พอร่มเย็น

ตอนที่ 7 ก่อร่าง สร้างสวัสดิการราษฎร

ตอนที่ 8 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

ตอนที่ 9 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ

ตอนที่ 10 หน่วยงานต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 11 ปกน้ำ ป้องป่า รักษาชีวิต

ตอนที่ 12 ใต้ละอองธุลีพระบาทรวมเป็นแผ่นดินทำกิน

ตอนที่ 13 ต่อยอดพระราชปณิธาน ด้วยจงรัก และภักดี