testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

ทศวรรษที่ ๖

ทรงค้นคว้ารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๙

- ทรงก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา ๖ ศูนย์ ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตในศูนย์ จะมีการทดลองเผยแพร่การพัฒนา เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่สามารถมาดูงานศึกษาและพัฒนาไปใช้ปฏิบัติได้

+ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา  เป็นแห่งแรก
+ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  จ.เชียงใหม่
+ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  จ.สกลนคร
+ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  จ.นราธิวาส
+ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  จ.เพชรบุรี
+ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  จ.จันทบุรี