testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials
testimonials

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

จัดแสดงความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในความรับผิดชอบของ บช.ตดช. ตลอดจนการดำเินินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย์