ประกาศผล / ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

ลำดับ
เรื่อง
ปีงบประมาณ
๑.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒.
ประกาศ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕๖๒