"ศปร. จัดกำลังพลปฏิบัติงานร่วมเป็นทีม CCRT สนับสนุน ศปม."

วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๔ ศปร. จัดกำลังพล จำนวน ๒ นาย ปฏิบัติงานร่วมเป็นทีม CCRT สนับสนุน ศปม. ในการอำนวย ความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เขตมีนบุรี (ศบส.๔๓)