งานประชาสัมพันธ์ ศปร.

 • สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ

  ศปร. ได้จัดทำสารคดีเพื่อเผยแพร่งาน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

 • VR TOUR

  โปรแกรมนำชมนิทรรศการ ศปร. ผ่านทาง Online

 • VTR ศปร.

  วิดีทัศน์นำเสนองาน ศปร.

 • Animation

  การนำเสนอหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ animation

 • AR

  การนำเสนอความรู้ที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ผ่านเทคโนโลยี AR