"พิธีลงนาม รับ - ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผอ.ศปร."

วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ พล.อ. สุภรัตน์ เงินบำรุง ผอ.ศปร. เข้าร่วมพิธีลงนาม รับ - ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผอ.ศปร. ให้กับ พล.ท. สุวิทย์ เกตุศรี ผบ.ศตก. (ผอ.ศปร. ท่านใหม่) ณ อาคาร ศปร.