หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้

เพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลและวิทยากรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง